pravidla soutěže

Pravidla soutěže „Podzimní snídaně“

I.

Pořadatel a organizátor soutěže

1: Soutěž na Timeline Neobotanics Superfood (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím Facebookových stránek Neobotanics Superfood na https://www.facebook.com/neobotanicssuperfood.

2: Pořadatelem soutěže je společnost BIOCEN LABORATORIES s.r.o. se sídlem Ocelářská 9, Praha 9, 190 00 IČO: 48592633 DIČ: CZ48592633, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18632 (dále jen „pořadatel“).

II.

Termín a lokalizace

1: Soutěž probíhá od 27. 10. 2017 12:00:00 hodin do 22. 11. 2017 18:00:00 hodin včetně (dále jen „doba trvání soutěže“).

2: Soutěž probíhá na území České republiky.

III.

Podmínky účasti v soutěži

1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice a Slovenské republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

2: Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3: Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com). Soutěžící musí mít po celou dobu soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splnit stanovená pravidla soutěže. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů.

4: Každý soutěžící je oprávněn se účastnit soutěže pouze jednou a jedním soutěžním komentářem. Dodržení podmínky jedné registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů. Po skončení soutěže na dodatečné úpravy komentáře nebude brán zřetel.

IV.

Princip soutěže

1: Principem soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek na Facebookových stránkách Neobotanics Superfood fotku “zdravé podzimní snídaně”, jak ji připravujete, vychutnáváte nebo jak vypadá.  Ze všech nahraných soutěžních fotek vybere po skončení soutěže nezávislá porota složená z týmu pracovníků Neobotanics Superfood 3 uživatele, kteří nahráli nejoriginálnější fotografie. Tito soutěžící vyhrávají a budou kontaktováni.

2: Soutěžící přidá fotku pod soutěžní příspěvek, který zní takto:

Co k podzimní snídani? Nasdílejte do komentáře pod příspěvek fotografii své “ZDRAVÉ PODZIMNÍ SNÍDANĚ”! Fantazii se meze nekladou, ukažte nám, jak jídlo připravujete, jak vypadá, nebo jak si ho vychutnáváte. Nejoriginálnější fotografii odměníme Tefal smoothie mixérem a další dvě dárkovým balíčkem Neobotanics Superfood.

3: Soutěžní komentář nesmí:

  1. a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské republiky;
  2. b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  3. c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  4. d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  5. e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
  6. f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  7. g) obsahovat skrytou reklamu;
  8. h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4: Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný komentář mající za následek nemožnost použití komentáře pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

5: Soutěžící se zavazuje nahrát pouze soutěžní příspěvek, jehož je autorem nebo ke kterému má od autora a všech osob v jakémkoliv soutěžním příspěvku uvedených (zmiňovaných) nebo s ním jinak spojených souhlas s užitím v rámci této soutěže. V případě porušení této povinnosti je soutěžící povinen nahradit pořadateli škodu vzniklou v důsledku jednání soutěžícího.

6: Nahráním soutěžního komentáře uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního komentáře a s uvedením jména i bez uvedení jména autora a dále uděluje svolení k jakýmkoliv úpravám nebo případné změně nebo zásahu do soutěžního příspěvku pro účely použitelnosti v rámci soutěže.

7: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 a 5 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

8: Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení umožňujícího manipulaci s počtem získaných hlasů ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného soutěžícího ze soutěže. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.

V.

Výhry v soutěži

1: Výhry v soutěži jsou následující:

  1. místo – Tefal smothie mixér a produkty Neobotanics SUPERFOOD
  2.  – 3. místo – produkty Neobotanics

2: Ze všech soutěžních komentářů vybere odborná porota po ukončení soutěže 3 nejoriginálnějších fotky, které zároveň splňují veškeré podmínky soutěže. Soutěžící, kteří tyto fotky vložili, vyhrávají. Porota určí jejich pořadí. Výherci budou vyhlášeni a kontaktování o výhře formou odpovědi k jejich soutěžnímu komentáři, nejpozději do 26. 11. 2017 v 18:00:00.

3: Z mechanismu platného pro určení výherců soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním.

4: V případě, že se do týdne po kontaktování výherců sám výherce neozve, ztrácí nárok na výhru a výhra bude poskytnuta jinému soutěžícímu, kterého zvolí porota.

5: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

6: Výhra bude výhercům předána pořadatelem. V případě, že se nepodaří výherce kontaktovat do 5 dnů od ukončení soutěže, jeho oprávnění získat výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele, který ji může poté použít pro jakékoli své obchodní či marketingové potřeby.

VI.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

1: Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

2: Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

3: Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně i na vyžádání telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

4: Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

VII.

Závěrečná ustanovení

1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

2: Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3: Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora, společnosti Inspiro Solutions s.r.o., Drtinova 557/8, PSČ 15000, Praha 5, Smíchov.

4: Soutěž není sponzorovaná, podporována, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu Neobotanics Superfood: https://www.facebook.com/neobotanicssuperfood

V Praze dne 26. 10. 2017